Pictogrammen en R- en S-zinnen

R- en S-zinnen (Risk en Safety)
Onderstaande nummers verwijzen naar de Risk en Safety zinnen (R- en S-zinnen). De risicozinnen duiden op de specifieke productrisico’s en in de safety-zinnen worden de specifieke veiligheidsvoorzieningen gegeven.

R-zinnen

 • R 1      In droge toestand ontplofbaar.
 • R 2      Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
 • R 3      Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
 • R 4      Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
 • R 5      Ontploffingsgevaar door verwarming.
 • R 6      Ontplofbaar met en zonder lucht.
 • R 7      Kan brand veroorzaken.
 • R 8      Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
 • R 9      Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
 • R 10    Ontvlambaar.
 • R 11    Licht ontvlambaar.
 • R 12    Zeer licht ontvlambaar.
 • R 14    Reageert heftig met water.
 • R 15    Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.
 • R 16    Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen.
 • R 17    Spontaan ontvlambaar in lucht.
 • R 18    Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
 • R 19    Kan ontplofbare peroxiden vormen.
 • R 20    Schadelijk bij inademing.
 • R 21    Schadelijk bij aanraking met de huid.
 • R 22    Schadelijk bij opname door de mond.
 • R 23    Giftig bij inademing.
 • R 24    Giftig bij aanraking met de huid.
 • R 25    Giftig bij opname door de mond.
 • R 26    Zeer giftig bij inademing.
 • R 27    Zeer giftig bij aanraking met de huid.
 • R 28    Zeer giftig bij opname door de mond.
 • R 29    Vormt giftig gas in contact met water.
 • R 30    Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
 • R 31    Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • R 32    Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren.
 • R 33    Gevaar voor cumulatieve effecten.
 • R 34    Veroorzaakt brandwonden.
 • R 35    Veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • R 36    Irriterend voor de ogen.
 • R 37    Irriterend voor de ademhalingswegen.
 • R 38    Irriterend voor de huid.
 • R 39    Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
 • R 40    Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
 • R 41    Gevaar voor ernstig oogletsel.
 • R 42    Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
 • R 43    Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • R 44    Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • R 45    Kan kanker veroorzaken.
 • R 46    Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
 • R 47    Kan geboorteafwijkingen veroorzaken.
 • R 48    Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
 • R 49    Kan kanker veroorzaken bij inademing.
 • R 50    Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • R 51    Giftig voor in het water levende organismen.
 • R 52    Schadelijk voor in het water levende organismen.
 • R 53    Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 54    Giftig voor planten.
 • R 55    Giftig voor dieren.
 • R 56    Giftig voor bodemorganismen.
 • R 57    Giftig voor bijen.
 • R 58    Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • R 59    Gevaarlijk voor de ozonlaag.
 • R 60    Kan de vruchtbaarheid schaden.
 • R 61    Kan het ongeboren kind schaden.
 • R 62    Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
 • R 63    Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
 • R 64    Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

Ook combinaties van R- zinnen komen voor, bv. R 14/15: reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

S-zinnen

 • S 1      Achter slot bewaren.
 • S 2      Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • S 3      Op een koele plaats bewaren.
 • S 4      Verwijderd van woonruimten opbergen.
 • S 5      Onder ... houden (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).
 • S 6      Onder ... houden (inert gas aan te geven door fabrikant).
 • S 7      In goed gesloten verpakking bewaren.
 • S 8      Verpakking droog houden.
 • S 9      Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • S 12    De verpakking niet hermetisch sluiten.
 • S 13    Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
 • S 14    Verwijderd houden van ... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te     geven door de fabrikant).
 • S 15    Verwijderd houden van warmte.
 • S 16    Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
 • S 17    Verwijderd houden van brandbare stoffen.
 • S 18    Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
 • S 20    Niet eten of drinken tijdens gebruik.
 • S 21    Niet roken tijdens gebruik.
 • S 22    Stof niet inademen.
 • S 23    Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).
 • S 24    Aanraking met de huid vermijden.
 • S 25    Aanraking met de ogen vermijden.
 • S 26    Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • S 27    Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • S 28    Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikanten).
 • S 29    Afval niet in de gootsteen werpen.
 • S 30    Nooit water op deze stof gieten.
 • S 33    Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • S 34    Schok en wrijving vermijden.
 • S 35    Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 • S 36    Draag geschikte beschermende kleding.
 • S 37    Draag geschikte handschoenen.
 • S 38    Bij ontoereikende ventilatie, een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 • S 39    Een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht dragen.
 • S 40    Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, ... gebruiken (aan te geven door de fabrikant).
 • S 41    In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
 • S 42    Tijdens de ontsmetting / bespuiting een geschikte adembescherming dragen (geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).
 • S 43    In geval van brand ... gebruiken. (Blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").
 • S 44    Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk de arts het etiket tonen).
 • S 45    In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen(indien mogelijk de arts het etiket tonen).
 • S 46    In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 • S 47    Bewaren bij een temperatuur beneden ... graden Celsius (aan te geven door de fabrikant).
 • S 48    Inhoud vochtig houden met ... (middel aan te geven door de fabrikant).
 • S 49    Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • S 50    Niet vermengen met ... (aan te geven door de fabrikant).
 • S 51    Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 • S 52    Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.
 • S 53    Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
 • S 56    Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
 • S 57    Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
 • S 59    Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
 • S 60    Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
 • S 61    Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
 • S 62    Bij inslikken het braken niet opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.


Ook combinaties van S-zinnen kunnen voorkomen, bv. S 3/7 Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

Ontvlambare vloeistoffen

Corrosief

Irriterend

Giftig

Explosief

Oxiderend

Milieugevaarlijk

Asbest

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group