Overige blussystemen

Een sprinklersysteem is niet het enige automatische blussysteem. Er zijn vele type automatische blussystemen voor evenzoveel toepassingen. Het ontwerp van een blussysteem is maatwerk. Ontwerp en aanleg zijn voorbehouden aan specialisten. Hieronder enige voorbeelden geven van automatische blussystemen.
 
Inergen
 
Inergen is een gasmengsel dat bestaat uit gassen die in de natuur ook voorkomen; stikstof, argon en kooldioxide. De specifieke verhouding van de gassen in dit mengsel maken het mogelijk om er een brand mee te blussen. De zuurstofconcentratie wordt teruggebracht tot 12%. Inergen is een blusmiddel dat met name geschikt is voor brandbeveiliging van elektrische en elektronische apparatuur. Aan het gebruik van dit blusmiddel kleven geen milieubezwaren omdat slechts omgevingsgassen worden gebruikt. Een nadeel van dit systeem is dat relatief veel flessen nodig zijn en de gasdruk in de cilinders relatief hoog is. Dit laatste betekent dat de te beveiligen ruimte bouwkundig berekend dient te zijn op een drukverhoging en voorzien moet worden van een druk ontlastklep.

gascilinderopslag van een inergeninstallatie.

lay-out van een inergeninstallatie.

Argonite

Argonite is evenals Inergen gebaseerd op een verhouding van twee gassen die ook in de natuur voorkomen; stikstof en argon. Het Argonite gasmengsel van stikstof en argon reduceert in zeer korte tijd de zuurstofconcentraties zodat een brand geblust wordt. Evenals Inergen is de gasdruk in de cilinders relatief hoog.

gascilinderopslag van een argoniteinstallatie.

FM200

FM200 is een gas dat onder druk vloeibaar in cilinder wordt opgeslagen en is onvoorwaardelijk toe te passen in vrijwel alle systemen waar Halon werd gebruikt. Het gas is onder relatief lage druk in de cilinders opgeslagen.

blussing met FM200.

CO2

Kooldioxide is een niet-corrosief blusgas dat de zuurstof verdrijft en zo de brand dooft. CO2 is een gevaarlijk gas voor mensen. CO2 is met name geschikt voor de beveiliging van kleine afgesloten ruimten zoals bijvoorbeeld filterkasten, besturingskasten e.d.

toepassing van een CO2 blussysteem voor een grote ruimte.

Microdrop
 
Bij dit systeem wordt water verneveld. Het vernevelde water heeft een sterk koelende en isolerende werking. De MicroDrop-technologie is speciaal ontwikkeld voor beveiliging van objecten en ruimten waar potentieel grote schade zou kunnen ontstaan. Met name in situaties waar de brand snel om zich heen zal grijpen of de materialen zo brandbaar zijn dat een uiterst felle brand zal ontstaan, is de koelende en isolerende werking van MicroDrop een goed antwoord. Het waternevelsysteem is niet schadelijk voor mensen in het blusgebied. MicroDrop wordt veelvuldig toegepast voor de beveiliging van gasturbines, generatoren, transformatoren, maar ook voor typische risico-objecten zoals hydraulische persen, productiemachines, oliepompen en andere objecten waarbij een grote kans bestaat dat de brand snel om zich heen zal grijpen. Ook moeilijk te bereiken locaties, zoals kabelschachten, kunnen worden beveiligd met MicroDrop.
De druppels in de waternevel hebben verschillende diameters. De kleinste druppels zorgen voor snelle stoomvorming; de grotere druppels garanderen dat de waternevel de brandhaard bereikt. Daarbij zorgt een homogene verspreiding van de grote en kleine druppels voor het maximale bluseffect. Verschillende blusscenario’s zorgen voor goede afstemming op de te beveiligen risico’s. De keuze van het blusscenario is afhankelijk van de te beveiligen ruimten en objecten. De waternevel kan intermitterend, gedurende een vooraf bepaalde tijd, worden verspreid over het blusgebied, of juist continu worden toegepast. Een intermitterend scenario kan bijvoorbeeld een alternatief zijn als een te sterke koeling nadelige gevolgen voor de aanwezige apparatuur zou hebben. Een scenario voor continue blussing wordt juist toegepast als sterke koeling noodzakelijk is. De blussende werking van MicroDrop kan nog verder worden versterkt met een additief, zoals bijvoorbeeld het schuimconcentraat AFFF, dat aan het bluswater wordt toegevoegd. Hiermee wordt de blustijd nog verder bekort en is nog minder bluswater nodig. MicroDrop heeft VdS-goedkeuring voor vele toepassingen, waaronder kabelkanalen en turbines.

Watermist

Het AquaMist-systeem is een lage druk watermistsysteem dat een alternatief vormt voor de bekende en beproefde sprinklerinstallaties. Voor het verspreiden van het water in de vorm van een nevelwolk van fijne druppels is een speciaal type sproeier ontwikkeld. Afhankelijk van de waterdruk geven deze sproeiers druppels met een doorsnede van 120 tot 500 micrometer. Iedere sproeier is voorzien van een fijn filter tegen inwendige vervuiling. AquaMist is een lage druk watermistsysteem.
Het totaal koelend oppervlak neemt toe bij het verkleinen van de druppels. Dit heeft een zeer sterk koelend effect. Tevens treedt een volume-expansie op ten gevolge van waterverdamping. De volume-expansie bedraagt ca. 1.650 keer. Ten gevolge van deze expansie worden zuurstof en brandbare gassen uit de vlammenzone weggedrukt.
Voor het AquaMist-systeem is minder water nodig dan voor een conventionele sprinklerinstallatie. Daarom blijft na de blussing ook minder verontreinigd bluswater achter. Hierdoor zal minder gevolgschade aan goederen in het blusgebied ontstaan.

Beperkingen in de toepassing van dit systeem zijn de relatief lage plafondhoogte van 3 meter en de lichte brandrisicoklasse. Toepassingen worden gevonden in de beveiliging van o.a. pompen, generatoren, turbines en procesinstallaties.

voorbeeld van een watermisttoepassing.

Schuimblussysteem

Een schuimblussysteem blust op basis van een mengsel van water, schuimvormend middel en lucht. Deze samenstelling van het schuim zorgt ervoor dat het kan drijven op olie en andere brandbare vloeistoffen. Het schuim vormt een laag op de vloeistof en sluit daarmee effectief de zuurstoftoevoer af. Het ontstaan van giftige gassen wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen. Schuim is met name effectief bij het blussen van branden waarbij brandgevaarlijke vloeistoffen zijn betrokken of brandbare gassen kunnen ontsnappen. De koelende werking van het schuim heeft een positief effect bij het isoleren van de brandhaard.  

schematische werking van een blusschuim.

lay-out van een schuimblussysteem.

schuimblussysteem in een magazijn.

een schuimblussysteem in werking.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group