Gebouwen en installaties

Branden ontstaan in de regel in risicovolle processen of door menselijk handelen. Het construeren van een brandveilig gebouw verandert daar niets aan. Toch zal een brandveilig gebouw in grote mate bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van brand en rook. Bij de bouw van een bedrijfspand dient met de brandveiligheid in grote mate rekening gehouden te worden. Veranderingen of aanpassingen achteraf zijn in de regel veel duurder en lastiger te realiseren. Dit geldt niet alleen voor de constructiematerialen maar ook voor de te realiseren brandbeveiligingsinstallaties.
 
Bij nieuwbouw zullen tal van instanties meedenken over de uiteindelijke realisering van de nieuwbouw. De brandweer zal eisen formuleren ten aanzien van de brandveiligheid. Deze eisen zijn dwingend. Aangezien de brandweer zich primair bezighoudt met brandveiligheid in relatie tot aanwezige personen, is het verstandig uw verzekeraar mee te laten denken over nieuwbouw. De verzekeraar zal primair aanbevelingen doen op het gebied van brandveiligheid in relatie tot de continuïteit van uw bedrijf.
 
Bouwbesluit
In oktober 1992 werd het bouwbesluit van kracht. Dit besluit bevat de eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Er zijn prestatie-eisen geformuleerd voor het gebouw in zijn totaliteit, een ruimte- of scheidingsconstructie, of een bouwdeel. Het Bouwbesluit geeft bepalingsmethoden (die vastliggen in daartoe aangewezen NEN-Normen) waarmee vastgesteld kan worden of gebouw, ruimte, scheidingsconstructie of bouwdeel aan gestelde eisen voldoet.
Bij de regelgeving omtrent brandveiligheid stelt het bouwbesluit tijdslimieten, gebaseerd op de brandweerinzet. Binnen 15 minuten na het ontstaan of ontdekken van een brand dient de brandweer gealarmeerd te zijn. Vervolgens dient binnen de volgende 15 minuten na alarmering de bedreigde personen kunnen zijn gevlucht zonder hulp van de brandweer. De brandweer is binnen deze 15 minuten aanwezig en operationeel. Binnen 60 minuten na het ontstaan van de brand dient de brandweer de brand onder controle te hebben. Deze uitgangspunten vertalen zich in het bouwbesluit in bouwtechnische voorschriften met als doelen om: (zoveel mogelijk) brandgevaarlijke situaties te voorkomen; ontwikkeling van brand te beperken; uitbreiding van brand te beperken; het ontstaan van rook te beperken; de verspreiding van rook te beperken; gebruikers en bezoekers op veilige wijze uit een gebouw te laten vluchten of te redden; ongevallen bij brand te voorkomen en beperken; en tot slot om de brand te bestrijden.

Een sprinklersysteem is een betrouwbare vorm van brandbeveiliging. Daarom kan de installatie van een sprinklersysteem betekenen dat sommige bouwkundige eisen, zoals compartimenteringeisen, voor brandveiligheid geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Bij deze gelijkwaardigheidbepaling dient de aanvrager van een bouwvergunning aan de gemeente aan te tonen dat een gelijkwaardige brandbeveiliging wordt gerealiseerd. De doelstelling en het niveau van de prestatie-eis, zoals verwoord in het bouwbesluit, moeten gehaald worden.


De voorschriften waaraan een gebouw dient te voldoen zijn in eerste instantie gericht op het redden van de aanwezige mensen. Het bouwbesluit biedt dus geen garantie dat de continuïteit van een bedrijf gewaarborgd wordt. Een bedrijf dat in overeenstemming met het bouwbesluit is gebouwd, kan in zijn geheel afbranden. Het is verstandig, indien besloten wordt verbouwingen of nieuwbouw uit te gaan voeren, contact op te nemen met uw verzekeraar. Deze kan bouwkundige adviezen geven die erop gericht zijn de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Meer informatie
Bouwbesluit online:
Bris
 

Materiaalkeuze

Staal
 
De meeste bedrijfsgebouwen worden tegenwoordig in staal gebouwd. Staal brandt niet maar heeft wel een gedrag bij brand met negatieve aspecten. Bij brand behoudt onbekleed staal ongeveer 10 tot 15 minuten zijn draagvermogen. Deze tijd is afhankelijk van de profielsoort en de brandtemperatuur. Met andere woorden: bij brand zal na ca. 15 minuten een in staal gebouwd pand instorten. Dit betekent dat het uitgesloten is dat de brandweer nog een binnenaanval zal uitvoeren. Het komt vaak voor dat brandwerende muren tussen de stalen kolommen zijn gebouwd. Deze brandwerende scheidingen zullen dan ook na ca. 15 minuten, samen met de staalconstructie, instorten.
 
In het licht van brandveiligheid is het beter om in beton te bouwen. Hier zijn echter hogere kosten aan verbonden. Een mogelijkheid om het draagvermogen van stalen constructies te verbeteren is door deze te beschermen met een brandwerende bekleding. Hierbij is het wel noodzakelijk dat alle stalen delen, zowel de verticale kolommen als de horizontale liggers, bekleed worden. Regelmatig wordt geconstateerd dat de verticale kolommen bekleed zijn en de horizontale liggers onbeschermd zijn. Hierbij zullen de liggers bij brand binnen korte tijd verweken en de kolommen zullen bezwijken onder het gewicht van de liggers. Deels bekleden van de stalen draagconstructie is een halve maatregel.
 
Speciale aandacht dient gegeven te worden aan het plaatsen van brandwerende muren in of tegen de stalen kolommen van de draagconstructie. In het hoofdstuk brandwerende scheidingen en doorvoeren wordt dit verder toegelicht.

staal verliest bij een brand zijn draagvermogen.

verweekte stalen constructie na een brand.

Isolatie
 
Bij nieuwbouw wordt aanbevolen een brandveilig isolatiemateriaal toe te passen zoals bijvoorbeeld steenwol of glaswol. Denk eraan dat brandveilig isolatiemateriaal soms brandbare cacheerlagen of brandbare toevoegingen (bijvoorbeeld in sandwichpanelen) heeft.
 
Een gebouw dat voorzien is van brandbare isolatie is nooit correct te beveiligen. Een automatisch blussysteem kan geen dakbrand blussen. Een brandbaar dak kan zodoende afdoende beveiliging verhinderen.
 
Aanbevolen wordt om het gebruik van brandbare kunststofschuim isolatiematerialen zoveel mogelijk te vermijden. Kunststof isolatie materialen dragen altijd bij aan de vuurbelasting. Er zijn vele typen kunststofschuim isolatiematerialen op de markt. Enkele typen zijn moeilijker tot ontbranding te brengen dan andere. Echter, geheel onbrandbaar (of vlamdovend) zijn ze niet.
 
De overheid zal bij nieuwbouw nagenoeg geen aanvullende eisen stellen aan de brandbaarheid van een gebouw. De wettelijke eisen m.b.t. de brandveiligheid van een gebouw zijn vastgelegd in het bouwbesluit.
 
Indien de bedrijfspanden al voorzien zijn van een kunststofschuim isolatiemateriaal dienen bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. In het hoofdstuk brandgevaarlijke werkzaamheden wordt hier dieper op ingegaan.
 
Het brandveilig aanleggen van een waterkerende laag op het dak kan o.a. gerealiseerd worden m.b.v. een PVC dakbedekking. In plaats van verwerking met open vuur wordt PVC op het dak aangebracht door middel van hete lucht.

een dak dat voorzien is van een brandbaar isolatiemateriaal is bij brand vrijwel niet te blussen.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group