Brandmuren-brandwerende muren-doorvoeren

Brandmuren en brandwerende muren
 
Bij scheidingsmuren tegen brand kan onderscheid gemaakt worden tussen brandmuren en brandwerende muren. De brandwerendheid van een scheidingsmuur wordt uitgedrukt in minuten WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag).

verschil tussen branddoorslag en brandoverslag.

Een brandmuur is een muur die een dusdanige WBDBO heeft dat een brand niet zal doorslaan. Met andere woorden, de brand is door gebrek aan brandstof eerder gedoofd dan dat branddoorslag heeft kunnen plaatsvinden. De WBDBO van een brandmuur is nooit in alle gevallen gelijk omdat deze afhankelijk is van de vuurbelasting van de aanwezige goederen. Aan een brandmuur in een betonfabriek worden in de regel minder eisen gesteld dan aan een brandmuur in een magazijn.
 
Een brandwerende muur is een muur die een dusdanige WBDBO heeft dat branddoorslag een bepaalde tijd wordt uitgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de brandweer binnen een bepaalde tijd een brand in een compartiment onder controle heeft. De WBDBO van brandwerende muren is kleiner dan die van brandmuren. 
 
Brandmuren worden zelden gebouwd. Veelal conformeren bedrijven zich aan de eisen zoals die in het bouwbesluit omschreven staan. Deze brandwerende muren bieden in de regel een goede persoonlijke bescherming maar hebben een gelimiteerd schadebeperkend effect.
 
Zoals gezegd worden brandmuren zelden gebouwd. Desalniettemin zijn onderstaand enkele algemene punten voor de constructie van een brandmuur.

  • een brandmuur dient opgetrokken te worden uit baksteen, kalkzandsteen of beton;
  • een brandmuur dient zelfdragend te zijn. Bevestiging van de muur aan een dragende staalconstructie is niet toegestaan;
  • een brandmuur dient een dikte te hebben van ca. 20 cm;
  • een brandmuur dient door het dak en door de gevel uitgekraagd te worden. geadviseer wordt om de gevels en daken ter hoogte van de brandmuur brandwerend uit te voeren.

De constructie van een brandmuur is maatwerk. Het is verstandig om naast de eisen van de overheid ook de adviezen van de verzekeraar bij het ontwerp mee te nemen.


Detaillering
 
Wanneer er is geïnvesteerd in de constructie van een brandwerende muur, mag er van uitgegaan worden dat deze muur in de praktijk ook in staat zal zijn een brand te stoppen of zodanig te vertragen dat de brandweer brandoverslag naar het belendende compartiment kan voorkomen. Onderstaand enkele paragrafen met zaken die van belang zijn voor de goede werking van een brandwerende scheiding.
 

Aansturing van branddeuren
 
Branddeuren kunnen aangestuurd worden door een smeltzekering, door het branddetectiesysteem, een brandmelder boven de branddeur of door het automatische blussysteem. Let bij de keuze van de aansturing altijd op de mogelijkheid van rook- en roetvervuiling in het gebouw. Een branddeur die alleen door een smeltzekering wordt geactiveerd, zal alleen sluiten als deze smeltzekering heet genoeg wordt en doorsmelt. Dit kost relatief veel tijd. Binnen korte tijd zal rook door het volgende compartiment trekken en waarschijnlijk aanzienlijke rook- en roetschade veroorzaken. Zeker als er goederen zijn die (zeer) gevoelig zijn voor rookschade (zoals onverpakte levensmiddelen, kleding, computers) is een snelle sluiting van de branddeuren gewenst.
 
Soms laat men de dichte branddeur openen door een elektrisch oog. Zorg er bij een dergelijke aansturing voor deze bij brandalarm afgeschakeld wordt zodat de rook of de vlammen de branddeur niet ongewenst openen.
 
Loopdeuren
 
Over het algemeen is het niet zo moeilijk ervoor te zorgen dat deze deuren een goede brandwerendheid hebben. Moeilijker is ervoor te zorgen dat deze consequent gesloten zijn. Om de doorgang te vergemakkelijken worden ze maar al te vaak met een wig of een blokkerend voorwerp in de open stand vastgezet. Hierdoor zullen ze in de praktijk niet meer functioneren en is branddoorslag en een forse rookschade een zekerheid.
 
Kleine ramen (bijvoorbeeld vanuit kantoren)
 
Dergelijke ramen kunnen in principe het best worden beveiligd door middel van  zelfsluitende brandwerende luiken. Het principe is hetzelfde als van de brandwerende deuren. Met klem wordt gewezen op het feit dat de brandwerendheid van draadglas beperkt is, en dat alleen bij kleine afmetingen een brandwerendheid
van 30 minuten bereikt kan worden. Draadglas is feiteliijk ongeschikt om in brandwerende scheidingen toe te passen.
 
Wanneer uit esthetisch overwegingen helder glas wenselijk is (zonder bescherming van brandwerende luiken) is brandwerende beglazing een optie. Dit is echter relatief duur, zeker wanneer het een hogere brandwerendheid betreft.
 
Doorvoeren van elektrische bekabeling
 
Vaak zijn deze doorvoeren open gelaten dan wel dichtgespoten met een PUR of PIR schuim. Dit levert nagenoeg geen brandwerendheid op, omdat de voegen veelal te dik zijn en de brand via het kabelpakket door de schuimlaag heen brandt. Er zijn een aantal systemen om te komen tot een betrouwbare brandwerende afdichting; de bekendste is het dichtstoppen van de openingen rond de kabels met minerale wol en het behandelen van de minerale wol en de bekabeling over een afstand van ca. 30 cm (beide aan weerszijden van de doorvoer) met een goedgekeurde brandwerende pasta.
 
Soms zijn doorvoeren tijdelijk open omdat werkzaamheden aan de bekabeling uitgevoerd wordt. Het is dan ondoenlijk om de doorvoeren te voorzien van een permanente afsluiting door middel van brandwerende pasta. Om dit probleem op te lossen kunnen speciale brandwerende zakjes na werktijd in de doorvoeren gepropt worden. De volgende dag kunnen deze eenvoudig verwijderd worden. Goede controle van eigen personeel is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat deze zakjes daadwerkelijk gebruikt worden door de aannemer.
 
Om in de definitieve situatie zeker te zijn dat doorvoeren permanent goed afgedicht zijn, is het raadzaam deze te nummeren en een onderhoudscontract af te sluiten voor de genummerde doorvoeren.
 
Doorvoeren van gasleidingen
 
In principe dienen doorvoeren van gasleidingen door brandwerende muren voorkomen te worden. In de praktijk is dit natuurlijk vaak niet mogelijk.  
In dergelijke gevallen dienen zorg gedragen te worden voor een goede afsluiting door toepassing van de hierboven genoemde brandwerende pasta.
 
Doorvoeren van kunststofleidingen (bv. hemelwaterafvoeren / afzuigleidingen)
 
Bij kunststof leidingen heeft het weinig zin om ze met een brandwerende coating te behandelen omdat de leiding zelf zal intern en extern gaat branden. De geschikte manier om kunststof leidingen brandwerend af te dichten is de wurgmanchet. Deze zorgt ervoor dat de leiding wordt dichtgeknepen wanneer hete gassen erin doordringen; hiermee kan een gegarandeerde brandwerendheid worden bereikt.
 
Doorvoeren van metalen leidingen (bv. Airco-Ieidingen)
 
Wanneer dergelijke leidingen bezwijken door een brand, zal er een open verbinding ontstaan met het compartiment aan de andere zijde van de brandwerende muur. Hierdoor zal hete rook en roet de brandwerende muur passeren en na enige tijd zal de brand hierdoor overslaan.
 
Om dit te voorkomen dient in de leiding, ter hoogte van de doorvoer door de muur, een automatisch brandklep geplaatst te worden. De klep moet automatisch dichtgestuurd worden bij brandalarm.
 
Doorvoeren van transportbanden en railsystemen
 
Doorvoeren van dergelijke systemen vormen een belangrijke zwakke plek in de brandwerende scheiding wanneer geen preventieve maatregelen zijn getroffen. In principe is het immers mogelijk om een brand letterlijk van het ene brandcompartiment in het andere te transporteren.
Een goede beveiliging is te realiseren met behulp van:

  • Automatische branddetectie met interlock op de aandrijving van het transportsysteem.
  • Automatisch vrijmaken van de ruimte waar de branddeur of het brandluik de doorvoer moet afsluiten.
  • Automatisch dichtsturen van de doorvoer (branddeur of luik).

wurgmanchetten voor de afdichting van kunststof leidingen.

brandwerende zakjes voor de tijdelijke afdichting van doorvoeren.

voorbeeld van een brandklep.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group